Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Allmän information

Denna personuppgiftspolicy (”Policy”) innehåller information om hur Einar Anderssons eftr. AB (”Einar Andersson”, ”vi”, ”oss”) organisationsnummer 556498-1669, med registrerad adress Roslagsgatan 4, 113 55 Stockholm, som är personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter om dig när du fyller i uppgifter på vår hemsida Einarandersson.se i syfte att göra en felanmälan (”Tjänsten”).

Einar Andersson värnar om våra användares personliga integritet och vi är måna om att ge dig tydlig och korrekt information. Därför ber vi dig att läsa denna Policy noggrant.

Personuppgifter vi behandlar

Einar Andersson behandlar följande personuppgifter om dig i samband med att du gör en felanmälan genom vår hemsida. Vi inhämtar uppgifterna från dig genom att du fyller i dem i vårt webbformulär på Einarandersson.se.

  • Namn
  • Mejl
  • Telefonnummer
  • Lägenhetsnummer
  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Ämne”
  • Eventuell annan information du frivilligt fyller i fritextfältet ”Meddelande”

Om du inte tillhandahåller Einar Andersson dessa uppgifter kommer Einar Andersson inte att kunna kontakta dig eller leverera Tjänsten. Lämna inte några personuppgifter i fritextfältet som du inte vill att vi ska behandla.

Legal grund och ändamål med behandlingen

Einar Andersson kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande legala grunder:

  • Samtycke: När du kontaktar oss genom att lämna din information i vårt webbformulär ber vi dig att samtycka till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Policy.
  • Berättigade intressen: Vår behandling grundar sig även på vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig i samband med Tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas av Einar Andersson för att uppnå följande ändamål:

  • Möjliggöra kommunikation mellan Einar Andersson och dig för att leverera Tjänsten.

Behandlingen av personuppgifter sker enligt dataskyddsföreningens (GDPR) regler.

Hur Einar Andersson delar dina personuppgifter med andra

Utlämnande av personuppgifter enligt ovan (och enligt avtal) kan göras till myndigheter och avtalade entreprenörer.

Hur länge Einar Andersson behandlar dina personuppgifter

Einar Andersson kommer att lagra dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla ändamålen för vilka de samlades in. Vi raderar regelbundet personuppgifter när de inte längre anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information från Einar Andersson om de personuppgifter som vi behandlar om dig, samt tillgång till dessa. Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om dessa är felaktiga samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att begära att Einar Andersson begränsar vår behandling av dina personuppgifter vilket innebär att Einar Andersson på din förfrågan inskränker vår behandling under vissa förhållanden. Det finns också en rätt att invända mot att Einar Andersson behandlar personuppgifter om dig baserat på ett berättigat intresse eller med direkt marknadsföring som syfte. Du har rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter från Einar Andersson till en annan personuppgiftsansvarig) under förutsättning att Einar Anderssons behandling av dina personuppgifter är baserat på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiserat.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Einar Andersson är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagar och förordningar. Om du har frågar om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på: eva@silfvergruppen.se eller Einar Anderssons eftr. AB, Roslagsgatan 4, 113 55 Stockholm.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddslagar och förordningar kan du lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen och deras webbplats är: www.datainspektionen.se